top of page

Algemene Voorwaarden


Artikel 1: Algemene bepalingen


De e-commerce website van Knitwear Atelier Blush, met maatschappelijke zetel te Gent, BTW BE 0733602486, biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

De website https://knitwearatelierblush.be/ behoort tot
Knitwear Atelier Blush by Marie Van Loo.

Alle elementen van https://knitwearatelierblush.be/ met name literaire, grafische, audio-, fotografische en elektronische gegevens zijn eigendom van Knitwear Atelier Blush en worden beschermd door intellectuele eigendomsrechten.

Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van Knitwear Atelier Blush moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Knitwear Atelier Blush aanvaard zijn.


Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen.
Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.
Leveringskosten De prijzen zijn geldig op datum van de bestelling.
Knitwear Atelier Blush kan elk moment de artikelprijzen wijzigen.
De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Artikel 3: Aanbod

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Knitwear Atelier Blush niet. Knitwear Atelier Blush is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Knitwear Atelier Blush is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Knitwear Atelier Blush.
Knitwear Atelier Blush kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Alle artikelen zijn handgemaakt in het atelier van Marie Van Loo te Gent . Dit betekend dat de producten kleine onvolkomenheden kunnen hebben en niet perfect zijn. De items worden zo zorgvuldig mogelijk gefotografeerd en beschreven. Hou er wel rekening mee dat de kleuren kunnen afwijken van de foto’s en ook kunnen variëren op verschillende schermen.


Artikel 4: Online aankopen
De Klant plaatst zijn / haar bestelling via het bestelproces op https://knitwearatelierblush.be/ . Elke nieuwe bestelling wordt pas verwerkt na correcte betaling en het ontvangen van het correcte bedrag van de Klant.

De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen
• via kredietkaart
• via bankkaart
• via overschrijving op rekeningnummer BE…
• Contant bij afhaling

Dit staat vermeld bij het plaatsen van een bestelling. Deze online betaling stelt de Klant in staat om zijn / haar bestelling te betalen via een beveiligde bankserver in een beveiligde omgeving.

Knitwear Atelier Blush is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.


Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

De levering gebeurt door Bpost of kan afgehaald worden op ons atelier. Voor verzending worden de items zorgvuldig gecontroleerd door Knitwear atelier Blush en in goede staat verstuurd.
Artikelen besteld via onze webshop worden momenteel enkel geleverd in Belgie. Indien u wenst te bestellen vanuit een ander land kan u steeds contact opnemen met Knitwear Atelier Blush. De verzendkosten worden door de Klant betaald. Deze zijn afhankelijk van het gewicht van uw pakket en het verzendadres.

Verzending binnenin België tot 1kg (met traceer nummer) naar:
Adres = 5,70€
Pakjesautomaat = 4,70€
Postpunt = 4,70€

Gratis verzending in België vanaf 200€.

Mogelijke vertragingen hebben geen recht op schadevergoedingen.
Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de goederen aan de woonplaats van de Klant geleverd binnen 30 dagen na ontvangst van de bestelling.
Bestelde items worden 1 maal per week op de post gebracht. Deze artikelen worden geleverd op de adres opgeven door de Klant.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan Knitwear Atelier Blush.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door de Knitwear Atelier Blush was geboden.


Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud
De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van Knitwear Atelier Blush.
De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Knitwear Atelier Blush te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

Artikel 7: Herroepingsrecht

De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.
De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant
Marie Van Loo, Knitwear Atelier Blush, Wilgestraat 76, 9000 Gent atelier.blush@outlook.com, +32485/21.01.92
via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De Klant kan hiervoor gebruikmaken van het onderaan bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar is hiertoe niet verplicht. Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan Knitwear Atelier Blush heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan Marie Van Loo, Knitwear Atelier BlushG. de Craeyerstraat 9, 9000 Gent. De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant. Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door Knitwear Atelier Blush geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald.

Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Knitwear Atelier Blush zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal Knitwear Atelier Blush alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat Knitwear Atelier Blush alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de Klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt. Knitwear Atelier Blush betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

Artikel 8: Garantie

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant contact op te nemen met de Knitwear Atelier Blush klantendienst en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan Knitwear Atelier Blush.

Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant Knitwear Atelier Blush zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 1 maand na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.


Artikel 9: Klantendienst

De klantendienst van Knitwear Atelier Blush is bereikbaar op het telefoonnummer +32 485/21.01.92, via e-mail op atelier.blush@outlook.com of per post op het volgende adres Wilgestraat 76, 9000 Gent. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

Artikel 10: Sancties voor niet-betaling


Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Knitwear Atelier Blush beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.
Onverminderd het voorgaande behoudt Knitwear Atelier Blush zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

Artikel 11: Privacy

De verantwoordelijke voor de verwerking, Knitwear Atelier Blush by Marie Van Loo respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.
De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: de uitvoering van de afgesloten overeenkomst, het verwerken van de bestelling, versturen van nieuwsbrieven, reclame- en/of marketingdoeleinden.
U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Marie Van Loo
Knitwear Atelier Blush, Wilgestraat 76, 9000 Gent atelier.blush@outlook.com, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.
In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan U zich steeds richten tot Marie Van Loo Knitwear Atelier Blush, Wilgetsraat 76, 9000 Gent, atelier.blush@outlook.com
Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.
De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, Knitwear Atelier Blush heeft dus geen toegang tot uw paswoord.
Knitwear Atelier Blush houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden.

Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op Knitwear Atelier Blush.

Artikel 12: Gebruik van cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen `cookies` op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.
U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.
Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

Artikel 13: Aantasting geldigheid - niet-verzaking


Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten. 
Het nalaten op gelijk welk moment door Knitwear Atelier Blush om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Artikel 14: Wijziging voorwaarden


Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Knitwear Atelier Blush. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.


Artikel 15: Bewijs


De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.


Bijlage 1: Modelformulier voor herroeping

Beste Klant, dit formulier moet u alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen.

Aan: Marie Van Loo, Knitwear Atelier Blush, Wilgestraat 76, 9000 Gent

Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*):

Besteld op (*)/Ontvangen op (*):

Naam/Namen consument(en) :
Adres consument(en) :

Handtekening van consument(en)
Datum :

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

 

Algemene Voorwaarden: Tekst
bottom of page